Gates foundation: ‘new’ philanthropy leverage on society custom essay